Dataskyddsbeskrivning


Korsnäs jaktförening r.f.
FO Nr 0902022-7

Dataskyddsbeskrivning
Enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Registeransvarig
Korsnäs Jaktförening r.f.
Mulörsvägen 12
66200 Korsnäs
+358 (0)50 5752087
sjogren.krister@gmail.com

Kontaktperson för registret
Kassör Mats Ståhl
+358 (0)40 7188462
mats.stahl@anvianet.fi

Registrets namn
Korsnäs Jaktförenings medlems- och adressregister

Registrets ändamål och den lagliga grunden
Registret upprättshålls för att kunna kontakta föreningsmedlemmarna och andra kontakter som
är relevanta med tanke på föreningens verksamhet. Personuppgifterna används för att distribuera
information via föreningens hemsida, via sms och e-post Personuppgifterna används också för att
fakturera medlemsavgifter och övriga kostnader samt för statistik.
Den rättsliga grunden för medlems- och adressregistret är samtycke och rättsliga förpliktelser
(föreningslagen kräver att föreningen upprätthåller en förteckning över sina medlemmar).

Registrets datainnehåll
Registret innehåller främst de registrerades för- och efternamn, adress, telefonnummer och/eller
e-postadress samt reskontrauppgifter i faktureringen.

Lagringsperiod
Medlemmarnas personuppgifter lagras så länge som medlemskapet fortgår. Icke medlemmars
personuppgifter lagras så länge som föreningen behöver dem.

Regelmässiga uppgiftskällor
Medlemmarnas personuppgifter fås då de registrerar sig som medlemmar. Adressändringar
som gäller medlemmar fås regelbundet från posten.
Icke-medlemmars personuppgifter fås direkt av dem eller via offentligt tillgängliga webbplatser.

Behandling och utlämning av uppgifter
Personuppgifterna behandlas främst av kontaktpersonen för medlems- och adressregistret.
Korsnäs Jaktförening överlåter i regel inte medlemmarnas personuppgifter till utomstående.
Icke medlemmars personuppgifter överlåts i regel inte till utomstående.
Uppgifterna utlämnas inte till områden utanför EU eller EES.

Skydd av registret
Medlems- och adressregistret lagras på en skyddad dator hos registeransvariga.
För inloggning till registret krävs användarnamn och lösenord som beviljats av registrets
kontaktperson. De personer som har åtkomst till registret har tystnadsplikt och bör hantera
personuppgifterna enligt givna instruktioner.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter som finns om hen i registret,
och har även rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade eller raderade.
Den registrerade har även rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifterna,
men då upphör samtidigt medlemskapet. Den registrerade har rätt att inge
klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Uppdatering och ändring av dataskyddsbeskrivningen
Korsnäs Jaktförening r.f. förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen.
Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats den 7 oktober 2021.