Info

Uppdaterat 12.2.2024.


Korsnäs jaktförening r.f håller ÅRSMÖTE
Söndagen 18.2.2024 kl 19.00 på Waterloo.
Stadgeenliga ärenden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÅDJURSJAKT
Söndagen 11.2.2024 kl 9.00.
Samling vid slakthuset.
Jakt endast med hagelbössa.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VAKJAKTSKALENDER

Korsnäs jaktförenings vakjaktskalender.
Här kan ni gå in och boka vakjaktstid samt plats på älg och hjort.
Även rådjur om vakjakt sker på viltåkrarna Sebbismosslindon, Jyrkas lindon,
Edsvik lindon eller Skären.

Kalender

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av extramötet söndagen den 24.9.2023.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Tillstånd på hjortdjurslicenser.
Den av samsökningsmötet valda älggruppen beviljade en avskjutning på
2 + 1 + 4 = 7 älgar åt Korsnäs jaktförening. Dessutom lämnades det ca 10 %
(8 licenser) av de beviljade licenserna på ”hyllan” för senare utdelning.
För att få tillgång till ”hyllälgarna” måste man ha skjutit största delen av
de tilldelade älgarna och i rätt förhållande.
Tjurar med 5 – 8 taggar är fredade. Om skytten vill behålla kronan,
föreslås en avgift om 100 €/tagg börjande från 5 taggar.
D.v.s. för en femtaggare 100 € och sextaggare 200 €, o.s.v.
Om inte så behåller föreningen kronan och den hängs upp i ladan.
Detta gäller även gäster i jakten. Skytten står för prepareringen av hornet.
Föreningen tilldelades 3 + 3 + 7 = 13 hjortar (30 % på ”hyllan”).

Hjortavskjutningen.
Det har varit tillåtet att skjuta hjortkiddar på pass sedan den 1 september.
Jakten skall sedan ske enligt jaktledarens direktiv.

Jaktledare för älg- och hjortjakten 2023.
Vid årsmötet den 5 februari 2023 valdes Krister Sjögren till förste älgjaktledare samt Jonathan Sten
och William Riddar till vicejaktledare. Johan Nynäs valdes som tillfällig extra jaktledare.
Vid samma möte utsågs Johan Nynäs till jaktledare för hjortjaktlaget samt Kim Rosenqvist och Guy Hägglund som vicejaktledare.

Jaktens inledande och vilka dagar jakten bedrivs.
Älgjakten inleds lördagen den 14 oktober 2023 med samling kl. 7.00 vid slakthuset.
Jakten bedrivs endast på lördagar och söndagar.
Styrelsen föreslår att ingen hundträning skall ske från att älgjakten börjat
tills den är avslutad i vårt område.
Förslagen godkändes med tillägget att älgprov är tillåtet på måndagar, tisdagar och onsdagar.
Hjortjakten inleds lördagen den 30 september 2023. Samling kl. 7.30 vid Slakthuset.
De två första helgerna sker jakten både på lördag och söndag.

Skyddshandskar, munskydd och halare vid slakt, köttstyckning och delning.
Alla skall använda skyddshandskar och munskydd vid slakt, köttstyckning och delning av kött.
Älgjaktlaget står för handskarna och munskydd och de skall endast användas i slakthuset.
Dessutom skall en nytvättad halare användas vid styckning och delning.

Älg- och hjortjaktavgiften.
En avgift på 90 € bestämdes för älgjägarna år 2023 samt 50 € för hjortjägarna (samma avgift som 2021 och 2022).

Styckningstimmar.
På årsmötet beslöts att 1 timme är obligatorisk och 3 timmar frivilliga. En jägare får stycka för en annan jägare som inte har möjlighet att delta, dock ej för de obligatoriska timmarna.
Den som inte har tillräckligt med styckningstimmar får antingen städa slakthuset, röja gräset vid slakthuset
eller få extra slaktturer.
Varje jägare ansvarar själv för att hans styckningstimmar blir uppskrivna.

Online kalender.
Online kalendern skall användas vid pass på hjort. Även rådjursjägare skall fylla i den
om de far till någon av föreningens officiella ställen (Hällskäret, Sundet, Skären, Jyrkas,
Edsviklindor och Sebbismossen).
Jaktledarna skall meddelas antingen per telefon eller sms.

Grillkväll.
En grillkväll kommer att anordnas i år. Datum bestäms senare.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Älg- och hjortjaktens EXTRAMÖTE hålles
Söndagen 24.9.2023 kl 19.00 på Waterloo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av höstmötet söndagen den 30.7.2023.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Sjöfågel- och duvjakten
Beslöts att sjöfågeljakten kan inledas enligt Finlands Viltcentrals förordning (finns på riista.fi) den 20 augusti 2023, kl. 12.00 och får pågå till den 31 december 2023.
Duvjakten får inledas enligt FV:s förordning den 10 augusti.

Gåsjakten
Enligt Finlands Viltcentral (FV) så kan jakten på grågås och kanadagås inledas den 20 augusti 2023, kl. 12.00 och jakten får fortsätta till den 31 december 2023.
På åkrar (ej viltåkrar) får dock jakten inledas redan den 10 augusti. Dygnskvoten för ”åkerjakten” är högst 2 grågäss per jägare.
Vitkindade gåsen och sädgåsen är fredade.
Beslöts att FV´s förordningar följs.

Skogsfågeljakten
Enligt FV så bestäms jakttiderna på orre, tjäder och järpe vid ett senare tillfälle. Se närmare i riista.fi.
Fjällripan och dalripan är fredade.
Beslöts att FV´s förordningar följs.
Tyskarna som kommer på älgjakt har även möjlighet att fara på skogsfågeljakt.
Följande fällavgifter bestämdes för dem: Tjäder 50 €, Orre 20 € och Järpe 10 €.

Harjakten
Beslöts att harjakten kan inledas den 1 september 2023 och avslutas den 29 februari 2024.

Räv-, mårdhunds-, grävlings-, skogsmårds-, mink- och vildsvinsjakt samt jakt på övrigt vilt.
Beslöts att jakten sker enligt statens bestämmelser på räv, mårdhund, grävling, skogsmård, mink, vildsvin och andra rov- och skadedjur.

Rådjursjakten
Styrelsen har föreslagit att jakten på rådjur kan inledas den 1 september 2023 och avslutas den 15 februari 2024.
Styrelsen föreslår att det är fri avskjutning på rådjuren. Styrelsens förslag godkändes.
Fällning av rådjur skall omedelbart anmälas till riista.fi.
Beslöts att en samjakt med hund för föreningens medlemmar ordnas i höst. Endast hagelgevär skulle tillåtas.
Jakten på rådjur får bedrivas med drivande hund under tiden 30.09.2023– 15.02.2024.
Om passjakt sker på något av föreningens ”officiella” utfodringsplatser skall jaktkalendern ifyllas och jaktledaren kontaktas.
(Under älgjakten älgjaktledaren och övrig tid hjortjaktledaren).

Fredningsområden
Sjöfågel:
Beslöts att området mellan Halls villaområde på Starrören och Uddnäs villa på Svalbådan samt Kambgrynnor, Raskon
och Storbådan (Blomqvists villa) fredas för sjöfågeljakt. Undantag är Sandin mellan Fjärdsbådsvägen och Gullgrundet.
Hare:
Beslöts att hare inte skall jagas på små holmar när isen inte bär.
Andreas Holtlunds och Klas Nyberg dödsbos fastigheter:
Beslöts att Andreas Holtlunds åkermarker på Inderfjärden samt på Klas Nyberg dödsbos åkermarker på Bovägen fredas för all jakt enligt överenskommelse som framgår ur de arrendekontrakt som uppgjorts med respektive fastighetsägare.

Dagkort
Beslöts att dagkort får säljas från den 20 augusti 2023, kl. 12.00 på sjöfågel och från den 1 september 2023 på hare.
Dagkortet gäller för sjöfågel från kl. 12.00 till 12.00 följande dag. För hare gäller dagkortet dygnsvis.
Beslöts att inga dagkort säljs för jakt på Inderfjärden.
Priset för dagkort är 15,- euro.
Dagkortsförsäljare är: ordförande, sekreterare och kassör. För tillfället är dessa: Krister Sjögren, Johan Nynäs och Mats Ståhl.

Jakt med gäster
Beslöts att en medlem får bjuda in högst 2 gäster och 2 medlemmar tillsammans får bjuda in högst 5 gäster som erlägger dagkortsavgifter för jakt på sjöfågel och hare.
Beslöts att föreningens medlemmar får bjuda in gäster till jakt på mink, mårdhund, räv, skogsmård, vildsvin och grävling utan dagkortsavgift. Antalet gäster är dock som ovan.
Medlemmarna är ansvariga för gästerna under hela jakttillfället.

Förbud mot jakt med kulvapen
Beslöts att all jakt med kulvapen är förbjuden på Inderfjärden under hela året samt även användande av kulvapen i sjöfågel- och gåsjakten mellan den 10 och 31 augusti 2023.
Gränserna för Inderfjärdsområdet är Södra Inderfjärdsvägen, Strandvägen, Norra Inderfjärdsvägen samt Brändören. Karta över Inderfjärdsområdet finns på föreningens hemsida.

Fredning av vilt under jultiden
Beslöts att julafton och juldagen är fredad från all jakt.

Rovviltsjakt
Beslöts att föreningen deltar i jakt på stora rovdjur om tillstånd söks inom Närpesnejden.

Viltutfodring
Spannmål inköps och utfodringen börjat genast.
Beslöts att föreningen - för viltutfodring - tar emot 400 kg morötter varannan vecka från början av november 2023 till slutet av april 2024.
Även potatis och 4 billass med sockerbetor inköpes. Beslöts att de som är med i hjortdjursjakten förutsätts att delta i utfodringarna och olika talkon.

Hjortdjursjakten
Föreningen har tilldelats 2 + 1 + 4 = 7 älgar (+ eventuella hyllälgar). Dessutom har föreningen ansökt om 5 + 3 + 8 = 16 fällningstillstånd på hjort.
Föreningen har tilldelats 3 + 3 + 7 = 13 hjortar.
Vid mötets avslutande hade 32 personer (31,5 delar) anmält sig till älgjakten och 24 till hjortjakten.
5 tyska gäster kommer eventuellt till årets hjortdjursjakt.

Jaktdagar 2023 – 2024.
Hjortjakten (med hund) inleds den 30 september 2023 och älgjakten den 14 oktober 2023. Hjortjakten ordnas både lördag och söndag de 2 första helgerna.
Efter att älg har jagats 2 helger samlas styrelsen och jaktledarna och diskuterar hur jakten ordnas de följande helgerna.

Röjning av pass och reparation av torn.
På årsmötet den 5 februari 2023 bestämdes att alla bör delta i röjning av passen och i byggande av jakttorn enligt jaktledarens direktiv. Minst ett nytt torn skall byggas per grupp.
De som inte deltar (deltog senaste höst) i styckningen av älg skall antingen röja gräset vid slakthuset, städa slakthuset eller få första slaktturen.
Det ligger på gruppledarens ansvar att gamla torn är i skick så att ingen olycka sker vid användandet av tornen.
Senast den 24 september skall alla pass vara röjda och alla torn byggda.

Fångstlistor 2023.
Alla byten skall registreras på Riista.fi för år 2023.
Den som inte har möjlighet att registrera dem själva kan kontakta någon i styrelsen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBS!!!
Inför fågeljakten är det bra att beakta detta med tanke på fågelinfluensan:
Artikel om fågelinfluensan i Jägaren
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korsnäs jaktförening r.f håller HÖSTMÖTE
Söndagen 30.7.2023 kl 19.00 på Waterloo.
Anmälning till älg- och hjortjakten.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBS!!
FÅNGSTLISTORNA FÖR INKOMMANDE JAKTÅR 2023 - 2024 OCH ÄVEN FRAMÖVER
Det åligger varje jägare att registrera sina byten på Oma Riista. Dessa skall göras inom 7 dagar efter fångsten.
De som inte har möjlighet att själva registrera bytena kan kontakta någon i styrelsen.
Jaktföreningen begär alltså i fortsättningen inte in några fångstlistor.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av vad som beslöts vid Korsnäs Jaktförening r.f.`s
årsmöte söndagen den 5 februari 2023 kl.17.00 vid Waterloo.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Val av ordförande för år 2023.
Krister Sjögren omvaldes enhälligt till ordförande.

Val av styrelsemedlemmar.
Styrelsemedlemmarna Håkan Wester, Mats Ståhl och Jonathan Sten var i tur att avgå. Alla omvaldes.
Övriga i styrelsen är Krister Sjögren, Johan Nynäs, Mirza Hodzic och Fredrik Nyståhl.
Då Mirza Hodzic endast har varit på ett fåtal styrelsemöten de senaste åren så bestämdes det
att han skulle ersättas av någon annan. Saken hade även diskuterats på fjolårets årsmöte.
William Riddar valdes till ny styrelsemedlem.

Dagkortsförsäljning.
Det har tidigare beslutats att det är ordföranden, kassören och sekreteraren som skall sälja dagkorten.
Dessa har under säsongen 2022 - 2023 varit: Krister Sjögren, Mats Ståhl och Johan Nynäs.
År 2023 – 2024 är försäljarna: Krister Sjögren, Mats Ståhl och Johan Nynäs.

Medlems- och dagkortsavgift 2023.
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften och kortmedlemsavgiften för år 2023 bibehålls vid 20 €
och avgiften för dagkort 15 €.
Mötesdeltagarna beslöt enhälligt att behålla avgifterna på tidigare nivå.

Jakt före höstmötet.
Det beslöts att vilt som blir lovligt innan höstmötet får jagas enligt statens bestämmelser.

Vårjakt på rådjursbockar.
Styrelsen har föreslagit att vårjakt tillåts på rådjursbockar.
Förslaget godkändes.

Skottpeng för nedlagd sjubb/mårdhund för unga jägare under 20 år.
Styrelsen föreslår att skottpengen för nedlagd sjubb/mårdhund för ungdomar under 20 år bibehålles.
200 € reserveras för ändamålet. Dock är skottpengen högst 10 € per sjubb.
Skottpengen utbetalas mot uppvisandet av svansen.
Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag, men ingen summa reserveras och skottpengen är 10 € per sjubb.

Jaktledare 2023.
Styrelsen föreslår att Krister Sjögren väljs till älgjaktledare och Jonathan Sten och
Fredrik Nyståhl (eventuellt William Riddar) till vicejaktledare. Till reservjaktledare
föreslås Johan Nynäs.
Till hjortjaktledare föreslås Johan Nynäs och till vicejaktledare Kim Rosenqvist och Guy Hägglund.
Förslagen godkändes.

Grupp för att se över alla älgpass.
Till denna grupp har styrelsen valt jaktledarna, gruppledarna + Johan Nynäs.

Röjning av pass och reparation av torn.
Styrelsen föreslår att alla bör delta i röjning av passen och i byggande av jakttorn
enligt jaktledarens direktiv. Minst ett nytt torn skall byggas per grupp.
De som inte deltar (deltog senaste höst) i styckningen av älg eller deltog i talkon skall
antingen städa slakthuset, röja gräset vid slakthuset eller få extra slaktturer.
Det ligger på gruppledarens ansvar att gamla torn är i skick så att ingen olycka sker vid användandet av tornen.
Styrelsens förslag godkändes.

Skötseln av slakthusområdet.
I första hand skall de som inte har tillräckligt med styckningstimmar eller inte
deltagit i talkon sköta om slakthusområdet eller få första slaktturen. Om det därefter
inte finns tillräckligt med folk så utför nedanstående grupper uppgifterna.
Grupp 1 (Mikael Lagerström) städar slakthuset.
Grupp 2 (Fredrik Nyståhl) sköter om gräs- och slyröjningen.
Grupp 3 (Håkan Wester) har första slaktturen.

Älgprov och träningar.
Föreningen har hand om proven och träningarna följande datum:
7 juni, träning
31 juli, älgprov och bågprov
2 augusti, träning och minibanan
13 oktober, älgprov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årets medlemsjakt på rådjur ordnas lördag 4.2.2022 kl. 09.00.
Jaktdagen inleds vid slakthuset.
Endast hagelbössa används i jakten.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korsnäs jaktförening r.f håller ÅRSMÖTE
Söndagen 5.2.2023 kl 17.00 på Waterloo.
Stadgeenliga ärenden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av extramötet söndagen den 18.9.2022.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Tillstånd på hjortdjurslicenser.
Den av samsökningsmötet valda älggruppen beviljade en avskjutning på 6 + 3 + 9 = 18 älgar åt Korsnäs jaktförening.
Dessutom lämnades det ca 20 % av de beviljade licenserna på ”hyllan” för senare utdelning. För att få tillgång till ”hyllälgarna”
måste man ha skjutit största delen av de tilldelade älgarna och i rätt förhållande. Tjurar med 5 – 8 taggar är fredade.
Föreningen tilldelades 9 + 9 + 16 = 34 hjortar.

Hjortavskjutningen.
Det har varit tillåtet att skjuta hjortkiddar på pass sedan den 1 september.
Jakten skall sedan ske enligt jaktledarens direktiv.

Jaktledare för älg- och hjortjakten 2022.
Vid årsmötet den 20 februari 2022 valdes Krister Sjögren till förste älgjaktledare samt Jonathan Sten
och Fredrik Nyståhl till vicejaktledare. Johan Nynäs valdes som tillfällig extra jaktledare.
Vid samma möte utsågs Johan Nynäs till jaktledare för hjortjaktlaget samt Kim Rosenqvist och
Guy Hägglund som vicejaktledare.

Jaktens inledande och vilka dagar jakten bedrivs.
Älgjakten inleds lördagen den 8 oktober 2021 med samling kl. 7.00 vid slakthuset.
Jakten bedrivs endast på lördagar och söndagar. Jaktledaren har rätt att anordna jaktdagar och
jakttillfällen (icke obligatoriska) även andra veckodagar. Dock i första hand på tisdagar.
Jaktledaren skall meddela om den extra jakten via sms till alla älgjaktdeltagare eller meddela
om jakten vid normalt jakttillfälle i samband med namnupprop. Vid passjakt får endast kalvar skjutas.
Styrelsen har föreslagit att en hundägare får fara ensam på hundjakt och han skulle endast
få skjuta kalvar eller kiddar. Jägare som far på passjakt eller hundjakt måste meddela jaktledaren före han far.
Ingen hund- eller passjakt skall ske på torsdagar och fredagar. Dessutom rekommenderas att ingen hundträning
sker på torsdagar och fredagar.
Hjortjakten inleds lördagen den 24 september. Samling kl. 7.00 vid slakthuset.
Det är då samjakt med Molpe jaktförening. De två första helgerna sker jakten både på lördag och söndag.

Skyddshandskar, munskydd och halare vid slakt, köttstyckning och delning.
Alla skall använda skyddshandskar och vid slakt, köttstyckning och delning av kött. Älgjaktlaget
står för handskarna och munskydd och de skall endast användas i slakthuset.
Dessutom skall en nytvättad halare användas vid styckning och delning.

Älg- och hjortjaktavgiften.
En avgift på 90 € bestämdes för älgjägarna år 2022 samt 50 € för hjortjägarna.

Styckningstimmar.
På årsmötet beslöts att 2 timmar är obligatoriska och 6 timmar friviliga.
En jägare får stycka för en annan jägare som inte har möjlighet att delta,
dock ej för de obligatoriska timmarna.
Den som inte har tillräckligt med styckningstimmar får antingen städa slakthuset, röja gräset vid slakthuset
eller få extra slaktturer.
Varje jägare ansvarar själv för att hans styckningstimmar blir uppskrivna.

Online kalender.
Online kalendern skall användas vid pass på älg och hjort. Även rådjursjägare skall fylla i den
om de far till någon av föreningens officiella ställen (Hällskäret, Sundet, Skären, Jyrkas,
Edsviklindor och Sebbismossen).
Jaktledarna skall meddelas antingen per telefon eller sms.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIKTIGT MEDDELANDE
Vasa förvaltningsdomstol har förbjudit verställigheten av NTM-centralens beslut
angående avskjutning av skarvar åtminstone för år 2022. Detta eftersom förvaltningsdomstolen
har tagit emot ett besvär från Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry vilket först
måste behandlas. Alltså ingen skarvjakt på våra jaktmarker.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVERA
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde har beviljats undantagstillstånd för avskjutning av 500 skarvar
per år i vattenområdet från Harrström i söder till Sundom i norr under tiden 1.8-31.10
(under tre år 2022 – 2024, totalt 1500 skarvar), men inte inom Natura 2000 områden eller
privatägda naturskyddsområden.
Se närmare information i NTM-centralens beslut.

Notera kartbilagan på s. 19 i beslutet.

Fiskeriområdet ber om hjälp av jaktklubbar och -föreningar i området att genomföra avskjutningen.
Ingen avskjutning av skarv får ske på det grönmärkta området (inte heller på det gröna området
innanför den lila linjen som visar tillståndsområdet).
Ralf Runonen vid Malaxnejdens jaktförening kommer att fungera som koordinator för
avskjutningen, han tar emot anmälningarna och håller koll på antalet skjutna skarvar.
Det är viktigt att jägarna meddelar honom om skjutna skarvar (datum, antal skjutna skarvar
och ställe där skarven sköts) kontinuerligt (samma dag de skjutits),
per telefon: 050-351 7675 (t.ex. via SMS eller Whatsapp).
Fiskeriområdet måste lämna in en rapport till NTM-centralen i slutet av året och därför behöver
man uppgifterna om datum och ställe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAKTTIDER

Jakttider klicka på länk: Jakttider

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIKTIGT! Spår av stora rovdjur (lo,varg,björn,järv) meddelas alltid, ring Bo.

Alla som är födda eller bosatta i Korsnäs kyrkoby är välkommna att delta i våra aktiviteter.
Jakträtt kan beviljas på föreningens möten som arrangeras i februari, augusti, september.