Info

Uppdaterat 15.2.2020.


Ett sammandrag av Korsnäs Jaktförenings årsmöte 13.2.2020.

Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.


Val av styrelsemedlemmar.
Styrelsemedlemmarna Johan Nynäs, Guy Hägglund och Mirza Hodzic var i tur att avgå.
Guy Hägglund undanbad sig omval och i hans ställe valdes Fredrik Nyståhl. De övriga omvaldes.
Övriga i styrelsen är Håkan Wester, Mats Ståhl, Krister Sjögren och Kim Rosenqvist.

Dagkortförsäljning.
År 2020-2021 är försäljarna Håkan Wester, Mats Ståhl, Johan Nynäs.

Jakt före höstmötet.
Beslöts att vilt som blir lovligt innan höstmötet får jagas enligt statens bestämmelser.

Vårjakt på rådjursbockar.
Styrelsen har föreslagit att vårjakt tillåts på rådjursbockar.
Förslaget godkändes.

Skottpeng för nedlagd sjubb/mårdhund för unga jägare under 20 år.
Styrelsen föreslår att skottpengen för nedlagd sjubb/mårdhund för ungdomar under 20 år bibehålles.
200 € reserveras för ändamålet. Dock är skottpengen högst 10 € per sjubb. Skottpengen utbetalas mot uppvisandet avhöger framtass.
Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag.

Jaktledare 2020.
Styrelsen föreslår att Krister Sjögren väljs som älgjaktledare och som vicejaktledare Mats Österberg och Fredrik Nyståhl.
Till reservjaktledare föreslås Johan Nynäs. Möstesdeltagarna godkände förslagen.
Till hjortjaktledare valdes Johan Nynäs och till vicejaktledare Kim Rosenqvist och Guy Hägglund.

Skötseln av slakthusområdet.
Grupp 1 (Mathias Österberg) städar slakthuset.
Grupp 2 (Jens Österroos) sköter om gräs- och slyröjningen.
Grupp 3 (Jonathan Sten) har första slaktturen.

Kennelansvariga.
Till kennelansvariga valdes Håkan Wester och Johan Nynäs.

Älgprov och träningar.
Föreningen har hand om proven och träningarna följande datum:
10 juni, träning.
3 augusti, älgprov och bågprov.
5 augusti, träning och minibanan.
9 oktober, älgprov.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korsnäs jaktförening r.f håller årsmöte vid
Waterloo torsdag 13.2.2020 kl 19.00.
Stadgeenliga ärenden. Sista inlämningsdagen för fångstlistor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemensam rådjursjakt för alla medlemmar anordnas lördagen den 18.1.2020.
Samling slakthuset kl 08.30. Endast hagelgevär är tillåtet!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kom ihåg! Fångstlistan skall vara inlämnad senast på årsmötet som
infaller månadsskiftet januari, februari 2020.
Listan kan även skickas på e-post klicka på namn Håkan Wester
Har ni ingen fångst så sänd det som sms till Håkan.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakjakts kalender.

Korsnäs jaktförenings Vakjakts kalender.
Här kan ni gå in och boka vakjakts tid
samt plats på Älg och hjort.
Även rådjur om vakjakt sker på viltåkrarna Sebbismosslindon,
Jyrkas lindon, Edsvik lindon, Skären.

Kalender


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemensam rådjursjakt för alla medlemmar anordnas lördagen den 14.12.2019.
Samling slakthuset kl 08.00. Endast hagelgevär är tillåtet!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av extra möte torsdag 26.9.2019.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Älgjakten inleds lördagen den 12.10.2019 med samling kl 7.00 vid slakthuset.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korsnäs jaktförening r.f håller extra möte i
Waterloo servicehus torsdag 26.9.2019 kl 19.00
för att besluta om årets älg- och hjortjakt.>

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett sammandrag av höstmöte onsdagen den 31.7.2019.
Ett fullständigt mötesprotokoll kan en medlem få från ordföranden eller sekreteraren.

Sjöfågel- och duvjakten
Beslöts att sjöfågeljakten kan inledas enligt Finlands Viltcentrals förordning (finns på riista.fi) den 20 augusti 2019, kl. 12.00 och får pågå till den 31 december 2019.
Duvjakten får inledas enligt FV:s förordning den 10 augusti.

Gåsjakten
Enligt Finlands Viltcentral (FV) så kan jakten på grågås och kanadagås inledas den 20 augusti 2019, kl. 12.00 och jakten får fortsätta till den 31 december
2019. På åkrar får dock jakten inledas redan den 10 augusti.
Vitkindade gåsen och sädgåsen är fredade.
Beslöts att FV´s förordningar följs.

Skogsfågeljakten
Enligt FV så bestäms jakttiderna på orre, tjäder och järpe vid ett senare tillfälle.
Se närmare i riista.fi.
Fjällripan och dalripan är fredade.
Beslöts att FV´s förordningar följs.

Harjakten
Beslöts att harjakten kan inledas den 1 september 2019 och avslutas den 29 februari 2020.

Räv-, mårdhunds-, grävlings-, skogsmårds-, mink- och vildsvinsjakt samt jakt på övrigt vilt.
Beslöts att jakten sker enligt statens bestämmelser på räv, mårdhund, grävling, skogsmård, mink, vildsvin och andra rov- och skadedjur.

Rådjursjakten
Styrelsen har föreslagit att jakten på rådjur kan inledas den 1 september 2019 och avslutas den 31 januari 2020. Dessutom får rådjuren jagas utan hund t.o.m. den 15 februari 2019.
Styrelsen föreslår att det är fri avskjutning på rådjuren.
Styrelsens förslag godkändes.
Fällning av rådjur skall omedelbart anmälas till riista.fi. och senare även på fångstlistan.
Beslöts att en samjakt med hund för föreningens medlemmar ordnas i höst.
Endast hagelgevär skulle tillåtas.
Jakten på rådjur får bedrivas med drivande hund under tiden 28.09.2019– 31.01.2020.

Fredningsområden
Sjöfågel:
Beslöts att området mellan Halls villaområde på Starrören och Uddnäs villa på Svalbådan samt Kambgrynnor, Raskon och Storbådan (Blomqvists villa) fredas för sjöfågeljakt.
Undantag är Sandin mellan Fjärdsbådsvägen och Gullgrundet.
Hare:
Beslöts att hare inte skall jagas på små holmar när isen inte bär.
Andreas Holtlunds och Klas Nyberg dödsbos fastigheter:
Beslöts att Andreas Holtlunds åkermarker på Inderfjärden samt på Klas Nyberg dödsbos åkermarker på Bovägen fredas för all jakt enligt överenskommelse som framgår ur de arrendekontrakt som uppgjorts med respektive fastighetsägare.

Dagkort
Beslöts att dagkort får säljas från den 20 augusti 2019, kl. 12.00 på sjöfågel och från den 1 september 2019 på hare.
Dagkortet gäller för sjöfågel från kl. 12.00 till 12.00 följande dag. För hare gäller dagkortet dygnsvis.
Beslöts att inga dagkort säljs för jakt på Inderfjärden.
Priset för dagkort är 15,- euro.
Dagkortsförsäljare är: ordförande, sekreterare och kassör. För tillfället är dessa: Håkan Wester, Johan Nynäs och Mats Ståhl.

Jakt med gäster
Beslöts att en medlem får bjuda in högst 2 gäster och 2 medlemmar tillsammans får bjuda in högst 5 gäster som erlägger dagkortsavgifter för jakt på sjöfågel och hare.
Beslöts att föreningens medlemmar får bjuda in gäster till jakt på mink, mårdhund, räv, skogsmård, vildsvin och grävling utan dagkortsavgift. Antalet gäster är dock som ovan.
Medlemmarna är ansvariga för gästerna under hela jakttillfället.

Förbud mot jakt med kulvapen
Beslöts att all jakt med kulvapen är förbjuden på Inderfjärden under hela året samt även användande av kulvapen i sjöfågel- och gåsjakten mellan den 10 och 31 augusti 2019.
Gränserna för Inderfjärdsområdet är Södra Inderfjärdsvägen, Strandvägen, Norra Inderfjärdsvägen samt Brändören. Karta över Inderfjärdsområdet finns på föreningens hemsida.

Fredning av vilt under jultiden
Beslöts att julafton och juldagen är fredad från all jakt.

Hjortdjursjakten
Föreningen har tilldelats 5 + 5 + 11 älgar (+ eventuella hyllälgar).
Dessutom har föreningen ansökt om 6 + 6 + 12 fällningstillstånd på hjort. Föreningen har tilldelats 5 + 5+ 11.
Vid mötets avslutande hade 37 personer anmält sig till älgjakten och 18 till hjortjakten.
4 tyska gäster kommer eventuellt till årets hjortdjursjakt.

Miljötillstånd för Waterloo.
För att Waterloo skjutbana skall kunna få vara med i den nya landskapsplanen krävs ett miljötillstånd. Kostnaden skulle bli ca 10000 €.
Korsnäs jaktförenings andel skulle vara ca 790 €.
Beslöts att föreningen betalar sin andel.

Korsnäs Jaktförening r.f håller höstmöte vid Waterloo
onsdag 31.7.2019 kl. 19.00.
Anmälning till älg- och hjortjakten.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skyttetillfällen startar 18.00 avslutas senast 21.00 gäller vardagar undantag för fredagen den 11.10 gäller det från 14.00.

Lördagar gäller det från 13.00 till 15.00.

Onsdagen den 7.8 är också mini-älgbanan i andvändning (föreningen står för gevär och ammunition)

Skytteprov med jaktbåge arrangeras måndag den 5.8.

Korsnäs funktionärer för skytteprov och träningstillfällen 2019.

Onsdag 12.6 (Träning)Övervakare
Bo / Jessica Ekströmx
Kim Rosenqvistx
Lars-Erik Mannfolkx
K-G Holmblad
Bill Holmblad
Peter / Leif Riddar
Mirza Hodzic

Måndag 5.8 (Prov)Övervakare
Mickael Lagerströmx
Kenneth Rönnholmx
Christian Mannfolkx
Alexander Westerdahlx
Robert Tuure
Lorens Fant
Fredrik Nyståhl
Martin Hoffman
John Nyfors

Onsdag 7.8 (Träning)Övervakare
Mats Österbergx
Jens Österoosx
Mathias Österbergx
Mats Ståhl
Johan Nynäs
Jonathan Sten
Guy Hägglund
Markus Ravals

Fredag 11.10 (Prov)Övervakare
Håkan Westerx
Allan Granqvistx
Henry Nybergx
Jan-Erik Ravalsx
Thomas Riddar
Marcus Fagerstolt
Håkan Silen
Stig Bergström
Anders Måtts

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korsnäs jaktförening r.f. FO Nr 0902022--7

Dataskyddsbeskrivning


Enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning.
Registeransvarig
Korsnäs Jaktförening r.f.
Blomvägen 5
66200 Korsnäs
+358 (0)50 0865442
hakan.wester@netikka.fi

Kontaktperson för registret
Kassör Jan-Erik Ravals
+358 (0)50 3853039
jeravals@gmail.com

Registrets namn
Korsnäs Jaktförenings medlems- och adressregister

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Registret upprättshålls för att kunna kontakta föreningsmedlemmarna och andra kontakter som är relevanta med tanke på föreningens verksamhet. Personuppgifterna används för att distribuera information via föreningens hemsida, via sms och e-post Personuppgifterna används också för att fakturera medlemsavgifter och övriga kostnader samt för statistik.
Den rättsliga grunden för medlems- och adressregistret är samtycke och rättsliga förpliktelser (föreningslagen kräver att föreningen upprätthåller en förteckning över sina medlemmar).

Registrets datainnehåll
Registret innehåller främst de registrerades för- och efternamn, adress, telefonnummer och/eller e-postadress samt reskontrauppgifter i faktureringen.

Lagringsperiod
Medlemmarnas personuppgifter lagras så länge som medlemskapet fortgår. Icke medlemmars personuppgifter lagras så länge som föreningen behöver dem.

Regelmässiga uppgiftskällor
Medlemmarnas personuppgifter fås då de registrerar sig som medlemmar. Adressändringar som gäller medlemmar fås regelbundet från posten. Icke-medlemmars personuppgifter fås direkt av dem eller via offentligt tillgängliga webbplatser.

Behandling och utlämning av uppgifter
Personuppgifterna behandlas främst av kontaktpersonen för medlems- och adressregistret.
Korsnäs Jaktförening överlåter i regel inte medlemmarnas personuppgifter till utomstående. Icke medlemmars personuppgifter överlåts i regel inte till utomstående. Uppgifterna utlämnas inte till områden utanför EU eller EES.

Skydd av registret
Medlems- och adressregistret lagras på en skyddad dator hos registeransvariga. För inloggning till registret krävs användarnamn och lösenord som beviljats av registrets kontaktperson. De personer som har åtkomst till registret har tystnadsplikt och bör hantera personuppgifterna enligt givna instruktioner.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter som finns om hen i registret, och har även rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade eller raderade. Den registrerade har även rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifterna, men då upphör samtidigt medlemskapet. Den registrerade har rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Uppdatering och ändring av dataskyddsbeskrivningen
Korsnäs Jaktförening r.f. förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen. Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats den 6 augusti 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frivillig telefonlista görs över föreningens medlemmar. Sänd in era mobil nr till Guy per sms 050 5110340! Detta för att föreningen ska kunna skicka info per sms angående fångstlistor m.m.

VIKTIGT! Spår av stora rovdjur (lo,varg,björn,järv) meddelas alltid, ring Bo.

Alla som är födda eller bosatta i Korsnäs kyrkoby är välkommna att delta i våra aktiviteter.
Jakträtt kan beviljas på föreningens möten som arrangeras i februari, augusti, september.